Sammenfatning på litteraturstudie

Der foreligger en del data omkring Kolindsund, men på flere områder er data forældet eller ikke fyldestgørende i forhold til, at de skal anvendes som grundlag til en fremtidsanalyse for mulighederne i Kolindsund. 

 

Eksisterende datagrundlag

Eksisterende data er generelt indsamlet med et andet formål end en status på Kolindsunds aktuelle tilstand, og indenfor flere undersøgelsesområder kan data ikke sammenstilles, så de kan anvendes til samlet konsekvensvurdering af forskellige fremtidsmuligheder for Kolindsund.
 
Fosfor

Ved fastlæggelse af vandkvalitet i en evt. fremtidig sø mangler der opdateret data om fosfor- og nitratudvaskning fra oplandet samt den fremtidige interne pulje af fosfor. Eksisterende data er fra 1999. Det formodes, at fosforkoncentrationen fra oplandet er faldet, ikke mindst på grund af de afskærende spildevandsledninger til Fornæs.

 

Grundvand

Der mangler data for vandkvaliteten i det terrænnære grundvand herunder data til belysning af tidshorisont for saltindtrængning. Endvidere mangler der data til opstilling af en dynamisk overflade- og grundvandsmodel, der kan håndtere stigning i grundvandsspejlet på 6-7 m ved en eventuel genopretning af Kolindsund som sø, mere intensive regnhændelser (herunder afstrømning fra befæstede arealer) og ikke mindst også håndtere stigende vandspejl og evt. voldsommere vejrpåvirkninger i Kattegat.

 

Samfundsøkonomi

Det er meget begrænset, hvad der foreligger af samfundsøkonomisk vurdering omkring Kolindsunds fremtidsmuligheder. Det vurderes, at implementering af Vandrammedirektivet via Vandplanerne, og ikke mindst udarbejdelse af handleplaner vil påbegynde denne proces.

 

Det videre arbejde

Det er karakterisk ved mange af de data, der skal anvendes ved en konsekvensvurdering, at de varierer over tid - dette også i forhold til sammenhængen med variationen på andre parametre. Det anbefales derfor, at det nu defineres, hvilke parametre der er essentielle i en fremtidig projektering, og at der allokeres midler til, og påbegyndes indsamling af disse data, så datagrundlag til en senere konsekvensvurdering og evt. projektering er tilstede.

 

I den forbindelse vil det være fornuftigt at indhente information fra større tilsvarende projekter i Danmark og f.eks Holland for bl.a. at indhente erfaringer med konsekvensvurderinger, deres detaljeringsgrad og den efterfølgende virkelighed.

 

Nedenstående er en oversigt med en vurdering af relevansen for indsamling af nødvendige data.

 

 

Tilfreds-

stillende

Mangler

 

Store

mangler

Vandføring - vandløb  

X

 
Grundvand    

X

Saltindtrængning    

X

Geofysik - boringer  

X

 
Næringssalte    

X

Terretisk miljø

X

   
Aquatisk miljø

X

   
Jordbundsforhold / sætninger  

X

 
Klima

 

X  
Landskabskarakteranalyse  

X

 
Infrastruktur  X  

 

Demografi     X
Djurslands Ornitologi    X

 Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707