AktÝrer og interessegrupper


I fase 1 er kildelisten fremsendt til kommentering og supplering af ukendt materiale hos udvalgte aktører sammen med en orientering om kommissoriets indhold. Tilbagemeldingerne supplerede listen med enkelte historiske kilder.

 

Kolindsunds interessenter

Det er tydeligt, at Kolindsunds fremtid ligger mange på sinde, hvilket mængden af læserbreve, artikler og offentlige møder gennem tiden vidner om. Dialogen har til tider været skarp, men det vurderes, at den har været præget af, at argumenter i visse tilfælde bygger på forældede og/eller myter samt manglende datagrundlag, og ikke mindst at der er blevet sat spørgsmålstegn ved foreliggende data.

 

Tavlen skal "viskes ren" og der skal gøres en indsats for at opnå en fælles forståelse imellem de forskellige interessegrupper om, hvad der skal undersøges, og hvilke sammenhænge der skal belyses for at kunne opnå et tilfredsstillende beslutningsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at aktive enkeltpersoner - foruden nøglegrupper, interessegrupper og offentlige institutioner - også inddrages i det videre arbejde.

 

Fase 2

Det ligger fast, at fase 2 igangsættes ved politisk beslutning. Igangsættes fase 2, foreslås det, at interessenterne tidligt bliver inddraget i drøftelsen om undersøgelsens omfang og formål, således at der opnås ejerskab for det videre undersøgelsesforløb og eventuelle afledte konklusioner på baggrund heraf.

 

Opnås der en fælles forståelse for blandt andet undersøgelsesgrundlag i interessentgruppen, er der dannet grobund for en fremtidig dialog - hvor der selvfølgelig fortsat vil være uenigheder - men der tages trods alt afsæt fra samme platform, og derved bliver dialogen om Kolindsund fremadrettet og konstruktiv.

 

Formen kunne for eksempel være oprettelse af et interaktivt forum her på sitet, hvor alle interessenter kan bidrage med holdninger og idéer. Derudover kan der suppleres med høringer og debataftener i takt med, at der bliver kortlagt ny viden.

 

Et væsentligt argument for udadtil at opnå enighed mellem de forskellige interessegrupper vil være, at dialogen netop er en forudsætning for at få ekstern finansiering til undersøgelser og anlægsarbejder. Det formodes, at både Staten og eventuelle fonde vil stille som forudsætning, at der er enighed om undersøgelsesgrundlaget, så de indsamlede resultater og konklusioner også er accepteret af de involverede parter.
 
Aktører i fase 2 skal findes i følgende grupper

 

Primære nøglegrupper:
Kolindsunds lodsejere/ beboere
Kolindsunds landbrug
Kolindsunds Pumpelag

 

Interessegrupper:
Danmarks Naturfredningsforening                                                         
Kolindsunds Venner
Sportsfiskerforeningen
Landboforeningen

 

Offentlige institutioner:
Visit Djursland
Århus Lufthavn
Djurslands Museum
Gammel Estrup Landbrugsmuseum

 

Aktive enkeltpersoner:
Alle, der har interesse for Kolindsunds fremtidsmuligheder.

   

Kilder

 

1996: Notat om Kolindsund.
Århus Amt.

 

1998 – 2009: Læserbreve/ artikler af interesssenter vedrørende Kolindsund.
Lokalaviser og dagblade. 

 

2005: Kolindsund 1950-2005 – naturmiljø, kulturhistorie og erhvervsudvikling.
Ansøgning udarbejdet af Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup & Djurslands Museum og Århus Amt.

 

2006: Netværksdannelse for organisationer og borgere ved visionsudvikling for Kolindsund.
Ansøgning til Den Regionale Udviklingspulje fra Nørre Djurs, Midtdjurs og Grenaa Kommuner.

 

2006: Konference om Kolindsunds fremtid.
Ansøgning til Djurslands Udviklings Råd fra Kolindsunds Venner.

 

2006: Genetablering af Kolindsund sø og EU's vandrammedirektiv.
Bang, Rasmus Poulsen, Århus Universitet.

 

2006: Kolindsunds fremtid, et debatoplæg om muligheder og konsekvenser.
Notits af JMA.

 

2007: Referat fra møde den 30. januar.
Arbejdsgruppe for udvikling af rekreative værdier i og omkring Kolindsund.

 

2008: Kulturlandskabsudvikling Kolindsund – scenarier for Kolindsund som rekreativt landskab.
Nielsen, Marie Lyster.




Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707