Introduktion

Kolindsund er et karakteristisk, unikt område på Djursland. Det gennemskærer landskabet mellem Kolind og Grenaa med sin flade, grønne bund, i stærk kontrast til de omkransende morænebakker.

 

Kolindsund

Oprindeligt var Kolindsund en del af et fjordsystem, der delte Djursland i to. Fjorden sandede til og Kolindsunds salte vande blev ferske. I 1870-erne blev søen omskabt til landbrugsområde ved et af danmarkshistoriens største afvandingsprojekter. Ved hjælp af diger, kanaler, dræn og pumpestationer blev det blå vandspejl erstattet med det lysegrønne skakbræt, vi kender så godt i dag.

 

For at holde arealet dyrkbart, oppumpes der årligt 50-70 millioner kubikmeter vand fra Kolindsund til Nord- og Sydkanalen.

 

Mineralisering

Dræning og dyrkning af den gamle søbund har "afbrændt" (mineraliseret) en del af det organiske materiale, der blev aflejret i søens og fjordens tid. Dette har medført terrænændringer i store dele af Sundet, og har gennem tiden betydet større og større pumpedybder for at kunne tørholde arealerne. 

 

Salt grundvand

Der er indikationer på, at salt grundvand i Kolindsunds geologiske fundament på sigt vil forringe dyrkningsvilkårene i sundjorden samt forringe drikkevandskvaliteten i større områder på Djursland.

 

Fremtiden?

Ovenstående problematikker, ændringer i samfundsstrukturen, ønsker om herlighedsværdi, vigtigheden af grundvandsbeskyttelse samt beskyttelse af Kattegat har de seneste 20 år ligget til grund for diskussioner om, hvorvidt Kolindsund skal fortsætte som intensivt landbrugsområde eller ej. Dialogen har båret præg af et mangelfuldt videnskabeligt fagligt velfunderet grundlag, og det har resulteret i, at der primært har været talt holdninger og følelser i stedet for facts og realistiske muligheder. Mange interessenter har Kolindsund som mærkesag - områdets fremtid ligger adskillige djurslændinge på sinde - men der er mange og divergerende holdninger til den optimale anvendelse af området.

 

Nord- og Syddjurs kommuner har derfor besluttet, at der skal udarbejdes et idékatalog for udviklingen af Kolindsund, så den videre dialog om områdets fremtid kan foregå på et opdateret fagligt videngrundlag.

 

Litteraturstudie

Første fase af projektet består i en kortlægning af eksisterende viden - et litteraturstudie - samt en identificering af manglende emneområder / uopdaterede registreringer samt nødvendige analyser til det videre arbejde. Det er med andre ord projektets målsætning, at fase 1 skal udmunde i en oversigt over tidssvarende fakta om Kolindsund samt en identificering af de fagområder, hvor eksisterende viden ikke er opdateret eller ikke eksisterende.

 

Da arbejdsgrundlaget primært er eksisterende litteratur, vil brugere og øvrige aktører, der har interesse i området, ikke få en central rolle i fase 1. Dog vil den endelige kildeliste blive sendt i høring med det formål at identificere ukendte publikationer. Et væsentligt punkt i projektarbejdet er en åben dialog, og derfor vil interessenterne ved samme lejlighed blive orienteret om det videre projektarbejde. Endvidere er det hensigten, at interessenterne vil blive en aktiv samarbejdspartner i projektet, når mulighederne for Kolindsunds fremtid skal analyseres.

 

Der findes uendelig mange historiske optegnelser / notatblade / regnskaber og lignende vedrørende Kolindsund. I denne del af arbejdsprocessen lægges hovedvægten på de sammenfattende, historiske publikationer, der findes, - samt de nyere emnekilder, der er til rådighed.

 

Geografisk vil analyseområdet dække landskabet til vandskel. Denne udvidelse af projektområdet er nødvendig, fordi Kolindsund ikke kan anskues alene; der er en symbiose / sammenhæng med det omkringliggende landskab, som, hvis det udelukkes, vil resultere i et unuanceret og ubrugeligt nutidsbillede for Kolindsund.Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707