Gældende love og bekendtgørelser


Lov om Forhol-dene ved Ko-lindsund fra 1934 er en be-villingslov til gennemførelse af modernise-ring af pumpe-anlæg, diger og kanaler samt fastlæggelse af partsfordeling. Loven fra 1934 med tilhørende kendelser er stadig gælden-de.

 

Det er af flere instanser vurderet, at loven fra 1934 fastlægger de interne forhold i pumpelaget, partsfordeling m.v. mens Landkanalen og Grenåen m.v. reguleres af Vandløbslovens bestemmelser.

 

Kolindsund Landkanaler og Grenåen er offentlige vandløb. De årlige udgifter til vedligeholdelse af vandløbet udgør ca. 700.000 kr. Udgifterne til vedligeholdelsen fordeles i henhold til vandløbsregulativet med 2/3 til kommunerne Nord- og Syddjurs og 1/3 af pumpelaget.

  

Overordnet forvaltning af kanalerne samt oplandene hertil afventer p.t. vandplanerne fra Staten. Vandplanerne er en del af grundlaget for implementering af Vandrammedirektivet i Danmark.

 

Herudover kan implementering af EU’s Oversvømmelsesdirektiv få indflydelse på stillingtagen til Kolindsunds fremtid. Forholdet omkring dette Direktivkrav for-ventes afgjort af Miljøministeriet ved næste Vandplansrevision.

   

Kilder

 

1934: Lov om forholdene ved Kolindsund.

 

2001: Spørgsmål og svar om særloven for Kolindsund i forhold til anden lovgivning.

Fødevareministeren.

 

2009: Grøn vækst.
Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707