Kommissorium for en analyse af fremtidsmulighederne for Kolindsund

Indledning

 

I forbindelse med vedtagelse af planstrategien for Syddjurs Kommune besluttede byrådet: "at der i samarbejde med Norddjurs Kommune skal udarbejdes et idékatalog for udviklingen af Kolindsund området, således at den videre dialog med lodsejerne, Norddjurs Kommune og de øvrige interessenter om en eventuel naturgenopretning kan foregå på et opdateret videngrundlag."

 

Ligeledes besluttede kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien for Norddjurs Kommune: "at kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune - i samarbejde med Syddjurs Kommune - får udarbejdet en analyse af fremtidsmulighederne for Kolindsund."

 

Opgavens afgrænsning

 

Opgaven foreslås opdelt i to faser:

  1. Kortlægning af eksisterende viden.
  2. Udfyldning af identificerede områder (hvor viden ikke er opdateret eller ikke eksisterende) og belysning af de tre udpegede scenarier for Kolindsund.

Fase 1 (april - juni 2009)

Opgaven i fase 1 består i at kortlægge den nuværende viden om Kolindsund og skabe overblik over den store mængde af analyser, der gennem tiden er udarbejdet for Kolindsund. Fase 1 afsluttes med en oversigt over fakta om Kolindsund, der er tidssvarende og identificerer områder, hvor eksisterende viden ikke er opdateret eller ikke eksisterer.

 

Arbejdet i fase 2 igangsættes på baggrund af politisk beslutning.

 

Fase 2 (september -

Med udgangspunkt i resultaterne fra arbejdet i fase 1 klarlægges, hvilke muligheder der er for fremtidens Kolindsund med udgangspunkt i de tre udpegede scenarier: Eksisterende viden suppleres med nye undersøgelser og analyser efter behov.

 

Scenarie 1: Genskabelse af Kolindsund - som før udtørring i 1870 med havets overflade som vandstandskote.

 

Scenarie 2: Etablering af vådområder/søer/tekniske anlæg/omlægning til ekstensivt landbrug i Kolindsund.

 

Scenarie 3: Bevarelse af nuværende kulturlandskab og erhvervsstruktur.

 

For de tre scenarier skal konsekvenserne i forhold til følgende emner beskrives.

Organisering

 

Der udpeges en politisk styregruppe, som består af 4 personer:

1 repræsentant fra hvert udvalg Kultur og Udvikling samt Miljø og Teknik i Norddjurs Kommune

1 repræsentant fra hvert udvalg Plan, Udvikling og Kultur samt Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune

 

Der nedsættes en administrativ styregruppe, der består af:

Anders Brinch Larsen, direktør Miljø og Teknik, Norddjurs Kommune

Poul Møller, direktør Plan, Udvikling og Kultur, Syddjurs Kommune

 

Beslutning om arbejdets organisering træffes af den administrative styregruppe.

 

Økonomi

 

Forud for igangsætning af fase 2 indhentes tilbud på gennemførelse af arbejdet, der fremlægges for den politiske styregruppe til godkendelse.

 

Beslutning

 

Kommissoriet er vedtaget i Syddjurs Byråd den 26. marts 2009 og i Norddjurs Kommunalbestyrelse 31. marts 2009.Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707